Call Us : (+91) 0755 4096900-06 - Mail : bloggerspark@scratchmysoul.com

Narayan Ringane : Blogs

Blog

प्रेम

फिरताना सकाळीण्ण्ण्ण्ण्ण्
आठवली ण्ण्तु माळलेली कालची अबोलीए
ना जवळ तरीहीण्ण्ण्ण्
सांज तुजसवे बावरलेलीण्ण्ण्ण्ण्ण्मोहरलेलीए
होते खुप सांगायाचेण्ण्ण्ण्
परंतुण्ण्ण् सारे विसरलेलीण्ण् थरथर का अनुभवलीघ्
फिरताना सकाळीण्ण्ण्
सखीची आठवण तीव्र झालीण्ण्ण्ण् आठवण आली!!!!!

Post your comment

2 Comments

About The Author

Photograph

Narayan Ringane

General

Maharashtra ,  INDIA

Samsung

Recent Blogs By Author

Vodafone